Personvernerklæring

PUBLISERT:
09.12.2020
OPPDATERT:
06.05.2021

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan Eldreombudet samler inn og bruker personopplysninger om de som henvender seg til oss. 

Innsamling, lagring og bruk av personopplysninger omfatter blant annet henvendelser som sendes til oss på e-post eller med vanlig post og besøk i våre lokaler. 

Eldreombudets samfunnsoppdrag er gitt gjennom lov om Eldreombudet. Eldreombudets arbeid er av den grunn i allmennhetens interesse. 

Personvernerklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger om deg, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger du formidler til oss. 

Eldreombudet jobber kontinuerlig med å sikre at dine personopplysninger behandles på en forsvarlig og sikker måte.

Med personopplysninger menes enhver opplysning eller vurdering som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. Eldreombudet behandler opplysninger om deg i henhold til personopplysningsloven og annet relevant regelverk. 

Behandlingsansvarlig 

Eldreombudet, ved det sittende eldreombudet, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger og at dette skjer i samsvar med gjeldende personopplysningsregelverk. Behandlingsansvarlig bestemmer også formålet med, og hjelpemidlene som brukes ved behandlingen av personopplysningene. 

Behandling av personopplysninger 

Eldreombudet har ulike grunnlag for å behandle dine personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget er samtykke eller lovhjemmel. 

Eldreombudet kan bare utlevere dine personopplysninger dersom vi har et behandlingsgrunnlag for dette etter personopplysningsloven eller personvernforordningen. 

Formålet med behandlingen av personopplysninger 

Eldreombudets behandling av dine personopplysninger kan ha ulike formål.  

Vi behandler personopplysninger for å kunne gi deg veiledning om dine rettigheter. Vi gir også veiledning til deg som ønsker å hjelpe noen du er pårørende til. Vi behandler også personopplysninger for å kunne overvåke at eldre i Norge får ivaretatt sine rettigheter, for å behandle andre henvendelser og for saksbehandlingsformål generelt. 

Slik behandler vi personopplysninger

Korrespondanse 

Når du sender oss post eller henvender deg til oss på andre måter, mottar vi ulike typer av personopplysninger fra deg. Korrespondanse til og fra Eldreombudet blir gjort tilgjengelig i vår postjournal. Dersom saken er taushetsbelagt vil det ikke komme frem hvem du er som avsender. 

Sikkerhetstiltak 

Ved fysisk besøk hos Eldreombudet registrerer vi navnet ditt i møteinnkallingen og i referatene fra møtene. 

Innsamling av informasjon og analyse 

Eldreombudet innhenter personopplysninger og informasjon om virksomheter og enkeltpersoner. Det kan blant annet skje når vi benytter oss av vår rett til innsyn i offentlige og private institusjoner. Disse opplysningene benyttes til analyser som danner grunnlag for Eldreombudets arbeid. 

Webanalyse 

Nettstedet vårt bruker ikke informasjonskapsler som tar vare på brukerinformasjon. Eldreombudet benytter ikke Google Analytics. 

Informasjonssikkerhet 

Eldreombudet behandler dine personopplysninger på en sikker og forsvarlig måte. Personopplysningene vernes mot uautorisert eller ulovlig behandling, og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade. Personopplysningene dine er bare tilgjengelige for ansatte i Eldreombudet som skal arbeide med dem. 

Databehandler 

Eldreombudet har inngått databehandleravtaler. Avtalene regulerer alle personopplysninger delt med tredjeparter som behandler data på vegne av Eldreombudet. 

Disse tredjepartene kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det som følger av databehandleravtalen med Eldreombudet. De er også forpliktet til å følge de samme nivåene for informasjonssikkerhet som Eldreombudet. 

Dine rettigheter

Innsyn 

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvordan vi behandler dem. 

Retting og sletting 

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Du kan kreve at vi retter og/eller sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller gale. 

Sletting av personopplysninger 

Eldreombudet sletter personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å oppbevare dem for å oppfylle det formål de ble innhentet for eller for å etterleve lovpålagte krav. Eldreombudet arkiverer personopplysninger som er arkivverdige etter reglene i arkivlova. 

Kontakt 

Har du spørsmål om Eldreombudets behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på adressen post@eldreombudet.no.