Eldreombudet

Vi taler eldres sak overfor politikere, offentlige etater og private virksomheter. Stortinget har gitt oss i oppgave å arbeide på alle samfunnsområder.

PUBLISERT:
05.05.2021
OPPDATERT:
23.06.2022

Vuorrasiidáittardeaddji birra

The Ombud for Older People

Hva er Eldreombudet?

Eldreombudet er et selvstendig og uavhengig nasjonalt statsorgan. I juni 2020 opprettet Stortinget enstemmig Eldreombudet ved en egen lov, etter modell av Barneombudet.

Loven bygger på stor støtte i høringen som ble gjort før loven ble lagt fram

Arbeidet i Eldreombudet ble offisielt åpnet i april 2021

I loven har Stortinget bestemt oppgavene våre. Hovedoppgavene våre er å fremme eldres interesser på alle samfunnsområder og å følge med på situasjonen for eldre. Det er ikke satt noen nedre alder som definerer hvem som er eldre. 

Vi er et av de statlige ombudene i Norge

Hva gjør vi?

Vi taler eldres sak overfor politikere, offentlige etater og private virksomheter. Eldreombudet er til for at eldres behov skal få økt oppmerksomhet og bli satt på dagsordenen overalt. 

Arbeidet vårt er ikke avgrenset til enkeltområder i samfunnet. Men vi har for tiden tre prioriterte arbeidsområder: 

  • helse og omsorg
  • arbeid og samfunnsdeltakelse 
  • digitalt utenforskap

Vi har ulike arbeidsmetoder:

  • overvåking av situasjonen for eldre
  • påvirkning overfor offentlige myndigheter og private virksomheter
  • kontakt med fagmiljøer og frivillige organisasjoner
  • veiledning av personer som tar kontakt

Les mer om

Hvordan ble vi til?

I juni 2020 stemte alle partiene i Stortinget for å opprette Eldreombudet ved en egen lov, etter modell av Barneombudet. På forhånd hadde høringen om lovforslaget vist stor støtte fra ulike deler av samfunnet til å opprette et nasjonalt eldreombud. 

Her kan du mer om opprettelsen av Eldreombudet, rollen vår og oppgavene våre: 

Hvem er vi?

Bente Lund Jacobsen er eldreombud og leder arbeidet i Eldreombudet. Jacobsen ble utnevnt av Kongen i statsråd og startet i juli 2020. Stillingen som eldreombud er et åremål på seks år. 

I tillegg til eldreombudet er vi nå fire ansatte i Eldreombudet. Staben er under oppbygging. 

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg. Alle er velkomne til å kontakte oss – enten for å gi informasjon eller for å stille spørsmål.