Fakta om eldre

PUBLISERT:
10.12.2020
OPPDATERT:
22.11.2021

Vi blir flere eldre og vi lever lenger. Aldringen av befolkningen endrer samfunnet. 

Om lag 1,2 millioner nordmenn er i dag 60 år og eldre, det vil si to av ti. Framskrivninger fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen over 70 år kan være 19 prosent i 2060.

I dag er bare 4 prosent av innvandrere i Norge 70 år eller mer. I 2060 vil denne andelen øke til 25 prosent av innvandrerbefolkningen. 

Mange eldre har ressurser og tid til å bistå mer i samfunnet, men mange opplever samtidig at denne ressursen ikke blir brukt.

Å bidra i samfunnet og oppleve å være til hjelp og nytte for andre, bidrar ofte til økt selvfølelse og livskvalitet. En slik dobbel gevinst er derfor verdifull for både den enkelte og for samfunnet som helhet. 

Stadig flere blir over 90 år

Den gjennomsnittlige forventede levealderen er i dag om lag 82,5 år. Stadig flere lever til de er over 90 og 100 år.

Det er ventet at antall alderspensjonister vil øke i årene som kommer og passere en million i 2021.

Alle kommuner får flere eldre innbyggere, men andelen eldre varierer mellom kommunene. Særlig i distriktskommunene utgjør eldrebefolkningen en økende andel. Det skyldes også at mange i de yngre generasjonene flytter ut. 

Ulikhet og mangfold

Eldre er ingen ensartet gruppe. Innbyggerne over 60 år tilhører ulike generasjoner og har ulike erfaringer. Det er også store variasjoner mellom eldre innenfor aldersgruppene. 

Befolkningen over 80 år består av førkrigsbarn. Eldre i 70-årene er født og vokst opp i etterkrigstiden. Eldre har ulik utdanning og arbeidserfaring. Noen har bakgrunn fra by, andre fra bygd. Eldre har derfor ulike holdninger og preferanser. 

Blant eldre har mange også minoritetsbakgrunn, for eksempel ved å ha samisk opprinnelse eller ha innvandret til Norge. Eldre LHBT+-personer vil ofte ha vokst opp i en tid da legning var et skambelagt tema som det var lite åpenhet om. 

Gir hjelp og trenger hjelp

Å bo alene kan gi økt risiko for sosial isolasjon. I aldersgruppen 67–79 år er det 28 prosent som bor alene.

Over halvparten av alle som er 80 år eller eldre og bor i privathusholdninger, er aleneboende. To tredeler av dem er kvinner. 

Ensomhet er mer utbredt blant de eldste i befolkingen enn yngre eldre. Rundt 4 av 10 over 80 år er ensomme. Nesten halvparten av de som bor alene er plaget av ensomhet. Det samme gjelder dem som har svekket helse. Ensomhet er også en trussel mot folks helse. Ensomhet rammer sterkere blant dem som har lite utdanning. 

Eldre mennesker er ofte også selv pårørende til egne foreldre og eldre slektninger. 

 

Kilde: høringsnotatet om eldreombudsloven