Til SV: Stå fast ved støtten til Eldreombudet

Slaget om Eldreombudets framtid vil stå i høst. Det vil være avgjørende at SV står ved sin stemmegivning for å opprette Eldreombudet som en uavhengig vaktbikkje etter modell av Barneombudet – slik at et forslag om nedlegging ikke vil få flertall.

PUBLISERT:
14.09.2022
OPPDATERT:
16.09.2022

 

Henvendelse til SVs landsstyre, sentralstyre og stortingsgruppe fra Eldreombudet  

 

Stå fast ved støtten til Eldreombudet

Vi oppfordrer SV til å stanse forslaget om å legge ned Eldreombudet i høstens forhandlinger om statsbudsjettet.

Stortinget opprettet enstemmig Eldreombudet i juni 2020. Eldreombudets arbeid må føres videre, for behovene er store på alle områder der eldres interesser er under press. Det gjelder ikke minst områdene helse og omsorg, digitalt utenforskap, arbeid og samfunnsdeltakelse.

Arbeidet nytter, det viser bl.a. gjennomslaget for vårt krav om at ikke-digitale bankkunder ikke må bli diskriminert. Les også om minstepensjon, psykisk helse og andre aktuelle saker vi jobber med.

Nedleggingsforslaget er varslet å komme ved framlegget til statsbudsjett for 2023.

Da vil det være avgjørende at SV står ved sin stemmegivning for å opprette Eldreombudet ved lov som en uavhengig vaktbikkje etter modell av Barneombudet – slik at et forslag om nedlegging ikke vil få flertall.

SV i 2020: – Glad for at vi endelig kan få eldreombud

Regjeringens argumenter for å ville legge ned Eldreombudet holder ikke. Det tar vi for oss på denne nettsiden.

Kort oppsummert:

  • Fjernes Eldreombudet, vil eldre som møter særlige utfordringer miste en stemme.
  • Å foreslå nedlegging etter kort tid, sender et svært negativt signal til eldre og resten av samfunnet.
  • Behovet for Eldreombudet vil bare øke siden det blir stadig flere eldre.
  • Eldreombudets særegne rolle (tilsvarende Barneombudets rolle) gjør at spørsmålet om overlapping ikke er relevant.
  • Eldreombudet trengs som vaktbikkje overfor alle som har ansvar for eldre.
  • Pasient- og brukerombudene har en annen rolle og dekker ikke Eldreombudets brede oppdrag.

Da et nedleggingsforslag ble varslet i vår, var det gått mindre enn to år siden Stortinget enstemmig opprettet Eldreombudet.

«Jeg er glad for at vi endelig kan få eldreombud», sa Nicholas Wilkinson fra Stortingets talerstol før eldreombudsloven ble vedtatt.

Lysbakken: – Viktig arbeid

En samlet helse- og omsorgskomite gikk inn for å opprette Eldreombudet, som ble offisielt åpnet i april 2021.

Audun Lysbakken sa det godt i sin hilsen på åpningen: «At det blir flere eldre, er et tegn på et godt samfunn. Vi må slutte å ha en debatt der det framstilles som et problem. Derfor er det arbeidet som skal gjøres her, viktig».

Opprettelsen bygde på bred støtte i høring fra Norges Røde Kors, Norsk Sykepleierforbund, Likestillings- og diskrimineringsombudet, pasient- og brukerombudene og mange andre.

Røde Kors sa det slik: «Røde Kors møter mange sårbare eldre hver dag, hele året, og ønsker lov om Eldreombudet varmt velkommen. (…) det er svært positivt at den nye lov om eldreombud fastslår at det skal være et uavhengig forvaltningsorgan for å ivareta eldres interesser.»

Støtte fra bredt spekter

Slaget om Eldreombudets framtid vil stå i høst.

Det er positivt at partier fra et bredt spekter (Rødt, MDG, KrF, Høyre og Frp) allerede ved RNB i vår stemte for et verbalforslag om å opprettholde Eldreombudet.

I tillegg til budsjettspørsmålet er det vesentlig at Eldreombudet er hjemlet i en egen lov vedtatt av et samlet storting.

Forslaget om nedlegging får massiv motstand fra eldre selv, eldres tillitsvalgte og eldres representanter i eldreråd landet rundt.

Vi ber derfor SV stå fast ved sin støtte til å opprette Eldreombudet for å fremme eldres interesser – slik barn har Barneombudet – og avvise nedleggingsforslaget ved behandlingen av statsbudsjettet.