Eldreombudet bygger på bred støtte i høring

Mange engasjerer seg nå for å opprettholde Eldreombudet. Det er ikke overraskende, for loven om Eldreombudet fra 2020 ble til med støtte fra mange deler av samfunnet. En rekke nasjonale og lokale instanser uttalte seg i høringen som regjeringen holdt før Stortinget enstemmig vedtok å opprette Eldreombudet.

PUBLISERT:
28.06.2022
OPPDATERT:
09.07.2022

 

I juni 2020 opprettet Stortinget enstemmig Eldreombudet ved en egen lov. Regjeringen har nå varslet at den vil foreslå å legge ned Eldreombudet fra 2023. 

Men Stortinget har ikke gjort noe vedtak om å legge ned Eldreombudet. Så lenge loven om Eldreombudet består, består Eldreombudet. Stortinget bestemmer. 

Se argumenter for at Eldreombudet må bestå som uavhengig vaktbikkje for eldres interesser i hele samfunnet.

 

Stor støtte til «et eldreombud etter modell av Barneombudet»

Helse- og omsorgsdepartementet sendte forslaget til lov om Eldreombudet på høring før Stortinget fikk det til behandling. 

«Høringen knyttet til lov om Eldreombudet viser at det er stor støtte til at det etableres et eldreombud etter modell av Barneombudet.» Det slo Stortingets helse- og omsorgskomite fast da de behandlet lovforslaget. 

Et stort flertall av høringsinstansene ga eksplisitt støtte til å opprette Eldreombudet. De er listet opp nedenfor. 

 

Nasjonale høringsinstanser (med utdrag fra uttalelsene)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: «Bufdir støtter opprettelsen av et ombud som skal ha spesielt fokus på eldres levekår, interesser og behov. Selv om mange eldre er aktive og ressurssterke, er eldre underrepresentert i lokaldemokratiet. Et frittstående ombud som taler gruppens sak vil derfor være av det gode.»

Forsvarets seniorforbund: «FSF støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag til lov om Eldreombudet. Vi arbeider for at eldre skal sikres en god og verdig alderdom tilpasset den enkeltes behov for omsorg og støtte. [...] Eldreombudet vil få en viktig funksjon i denne sammenheng.» 

Kompetanse Norge: «Kompetanse Norge støtter forslaget om å opprette et eldreombud slik det fremstilles i høringsnotatet [...] Vi støtter også forslaget om lov om eldreombud. Kompetanse Norge jobber for at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen de selv, arbeidslivet og samfunnet trenger. Det omfatter også gruppen eldre.»

Likestillings- og diskrimineringsombudet: «Ombudet støtter forslaget om opprettelse av Eldreombud. […] Slik ombudet forstår forslaget som er på høring, skal Eldreombudet arbeide med problemstillingene på systemnivå, slik at skillet mellom de to ombudene blir tilstrekkelig tydelig.»

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse: «Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse støtter forslaget til lov om Eldreombud. Vi ønsker at et slikt ombud skal arbeide for å redusere alderisme i samfunnet generelt, men også mot alderisme blant de eldre selv.»

NHO Service og Handel: «NHO Service og Handel er positive til at det etableres et nasjonalt eldreombud og mener høringsnotatet svarer ut dette på en god måte.» 

Norges Døveforbund: «Vi mener at forslaget til å opprette et eget eldreombud med oppfølging fra Granavolden-plattformen er hensiktsmessig og særs viktig. Særlig med tanke på alle de hindringene og utfordringene som eldre tegnspråklige døve og hørselshemmede møter i samfunnet vårt.»

Norges institusjon for menneskerettigheter: «På grunn av alderdom og de følger dette får for den enkelte, er eldre en sårbar gruppe som er særlig utsatt for menneskerettighetskrenkelser. Demografisk sett blir denne gruppen også stadig større. Dette styrker grunnlaget for å opprette et eldreombud, og NIM støtter derfor forslaget om et nytt ombud på feltet.»

Norges Kvinne- og familieforbund: «Vi støttar forslaget om innføring av Eldreombud i Norge. Dette for at alle eldre skal få ein betre kvardag. Eldre er ingen einsarta gruppe. Det er viktig å ta vare på eldre som fell utanfor det digitale «nettet». Ta vare på einsame eldre.»

Norges Optikerforbund: «Norges Optikerforbund støtter etablering av et nasjonalt eldreombud. Som høringen viser til, er nedsatt syn vanlig blant eldre. Samfunnet er mer synskrevende enn tidligere. [...] Når vi blir flere eldre vil det også være en økende andel i befolkningen som har redusert syn.» 

Norges Røde Kors: «Røde Kors møter mange sårbare eldre hver dag, hele året, og ønsker lov om eldreombudet varmt velkommen. (…) det er svært positivt at den nye lov om eldreombud fastslår at det skal være et uavhengig forvaltningsorgan for å ivareta eldres interesser.»

Norsk psykologforening: «Norsk psykologforening imøteser og støtter etableringen av et nasjonalt Eldreombud. (…) Norsk psykologforening tror et Eldreombud kan bidra til å fremme eldres psykiske helse.»

Norsk sykepleierforbund: «Vi tror at det nye Eldreombudet kan fylle en viktig funksjon ved å både være påvirker og pådriver. Et organ hvor informasjon om eldres totale situasjon er samlet, gir et godt utgangspunkt for å påvirke på samfunnsnivå, slik at vi får det nødvendige fokus på eldres særegne stilling.»

Pasient- og brukerombudene i Norge: «Vi imøteser og støtter etableringen av et nasjonalt eldreombud. (…) Eldre er ingen ensartet gruppe og alder er en relativ størrelse. Ulike faktorer som kan spille inn er for eksempel sykdom, funksjonsnedsettelse, uheldig arbeidsmiljø, langvarig bruk av rusmidler eller andre ytre påvirkninger.»

Pensjonistforbundet: «Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene er svært tilfreds med regjeringens forslag om et landsdekkende og uavhengig eldreombud, etter modell av Barneombudet. De foreslåtte juridiske rammevilkår vil gi ombudet gode rettigheter, men må suppleres med tilstrekkelige økonomiske ressurser.»

Pårørendealliansen: «Det trengs et uavhengig Eldreombud som kan gå ut og fronte eldre sin sak i alle fora og som blir lyttet til. Mandat og støtteapparat bør minst være på linje med det Barneombudet har.»

Rettspolitisk forening: «Rettspolitisk forening støtter opprettelsen av Eldreombudet. Det er positivt at ombudet får tilgang til alle institusjoner hvor eldre oppholder seg.»

Rådet for et aldersvennlig Norge v/ Helsedirektoratet: «Rådet ønsker Eldreombudet velkomment. Rådet støtter også at det etableres etter modell av Barneombudet.»

Sametingets eldreråd: «Sametingets eldreråd støtter etablering av Eldreombud i Norge. Rådet har tidligere gått inn for etablering av et samisk eldreombud, men har ikke fått gehør for det hos statlige myndigheter.»

Seniornett: «Seniornett stiller seg positivt til at det skal etableres et Eldreombud i Norge. […] Vi tror at Eldreombudet vil være et viktig ombud for at eldre skal nå frem med sine rettigheter.»

Standard Norge: «Etter Standard Norges vurdering vil pådriverrollen være viktig. Gjennom påvirkningsarbeidet bør Eldreombudet kunne være en bidragsyter og pådriver til regelverksutforming på alle relevante områder. […] Standard Norge er positivt til forslaget om et Eldreombud.»

Stiftelsen Verdighetsenteret - Omsorg for gamle: «Verdighetsenteret – Omsorg for gamle støtter tiltaket i sin helhet og ser frem til et aktivt og godt samarbeide med Eldreombudet.»

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS): «YS støtter opprettelsen av et nasjonalt eldreombud som skal bidra til å fremme eldres interesser, rettigheter og behov på alle samfunnsområder. Eldreombudet skal på denne måten fungere som en parallell til Barneombudets rolle som «vaktbikkje» for at barns interesser og rettigheter ivaretas på alle samfunnsområder.»

 

Regionale/lokale høringsinstanser

Balestrand kommune, Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Bergen kommune

Bømlo kommune

Eidsvoll Kommune

Eldrerådet - Lier kommune

Eldrerådet Bamble Kommune

Eldrerådet i Kragerø kommune

Eldrerådet i Kristiansund kommune

Eldrerådet i Møre og Romsdal fylkeskommune

Eldrerådet i Stjørdal kommune

Fauske kommune

Flora kommune

Formannskapet i Lillehammer

Fredrikstad kommune

Fylkeseldrerådet i Buskerud

Fylkeseldrerådet i Hordaland

Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane

Grimstad kommune

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes flerkulturelle råd

Hemsedal eldreråd

Klepp kommune

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede i Målselv kommune

Lyngen Råd for folkehelse

Meland Eldreråd

Molde eldreråd

Oppland fylkes eldreråd

Roan eldreråd

Rogaland fylkeskommune

Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset

Sarpsborg kommune

Stavanger kommune

Steinkjer eldreråd

Sørreisa eldreråd

Vestfold Fylkeskommune